bodzanw

Gmina wiejska o powierzchni 136,81 km2. Użytki rolne stanowią 74% a użytki leśne 17% powierzchni gminy.

Gmina Bodzanów stanowi 7,61% powierzchni powiatu płockiego.

W 39 sołectwach zamieszkuje łącznie 8.484 osób, z czego 50,3% to kobiety, a 49,7% - mężczyźni.

Gęstość zaludnienia - ok. 62 osoby/km²


Wójt Gminy: Jerzy Staniszewski

Urząd Gminy
09-470 Bodzanów, Bankowa 7
tel. 24 260-70-06
faks 24 260-70-65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bodzanow.pl


Gmina Bodzanów

1. Podstawowe dane o gminie:

obszar: 136,8 km²

ludność: 8.477

Gmina Bodzanów położona jest w powiecie płockim, województwie mazowieckim, w odległości 25 km od Płocka i około 95 km od Warszawy. Gmina Bodzanów graniczy:
- od zachodu z gminą Słupno,
- od południowego zachodu z rzeką Wisłą i dalej z gminą Słubice,
- od południowego wschodu z gminą Mała Wieś,
- od północy z gminą Bulkowo i Radzanowo.

Obszar gminy posiada dogodne powiązania komunikacyjne, leży wzdłuż drogi krajowej nr 62 Warszawa-Włocławek. Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe i pomniki przyrody objęte ochroną konserwatora

2. Historia gminy:

Gmina Bodzanów położona jest na terenie historycznego Mazowsza - dzielnicy historycznej Polski, leżącej na starym terytorium plemiennym Mazowszan.
Jako jedna z pierwszych dzielnic należało do monarchii piastowskiej. Od XII księstwo dzielnicowe. Gmina Bodzanów położona jest na terenie dawnych ziem: płockiej i wyszogrodzkiej, z granicą na rzece Mołtawie. Od 1495 księstwo płockie z ziemią płocką zostało włączone do Korony i stało się województwem płockim. Ziemia wyszogrodzka, związana z księstwem czersko – warszawskim, w Koronie od 1526, była częścią województwa mazowieckiego. Po II i III rozbiorze Polski teren ten wszedł w skład Prus Nowowschodnich i należał do rejencji, a następnie (1807-9) departamentu płockiego Księstwa Warszawskiego. W Księstwie Warszawskim wprowadzono podział na gminy jako najniższe jednostki administracji państwowej – dotychczas posługiwano się kościelnym podziałem na parafie. Teren obecnej Gminy Bodzanów to w większości dawna gmina Mąkolin. Po roku 1815 - powstaniu Królestwa Polskiego, departamenty przemianowano na województwa – wtedy też przeniesiono siedzibę powiatu z Wyszogrodu do Płocka. W roku 1837 zmieniono nazwy - z województw na gubernie. Po 1919 do województwa warszawskiego przyłączono między innymi powiat płocki. W czasie II wojny światowej powiat płocki wcielono do rejencji ciechanowskiej w prowincji Prusy Wschodnie. Od 1939 to teren woj. warszawskiego, powiatu płockiego, od 1975 województwa płockiego, a dziś znów należy do powiatu płockiego województwa mazowieckiego.
Od średniowiecza, dzięki dobrym glebom i warunkom uprawy, teren ten był już gęsto zasiedlony. Na pierwotnie prawie całkowicie zalesionym terenie Mazowsza sieć osadnicza powstała głównie w dolinach rzek. Głównym ośrodkiem terenu był zawsze Bodzanów. Z początku osada targowa, ulokowana jak wiele innych na Mazowszu, na szlakach komunikacyjnych. Od XIV wieku to już miasto, powstałe w okresie intensywnego rozwoju sił produkcyjnych i handlu. W XVI przypada okres niezwykle pomyślnej koniunktury handlowej, związany z rosnącym zapotrzebowaniem w Europie na polskie towary. Zwiększyła się rola dróg tranzytowych i Wisły, która stała się główną arterią komunikacyjną. Rozrost miast Mazowsza, w tym Bodzanowa, trwa do początków XVII wieku, gdy następuje załamanie gospodarcze na skutek kryzysu na wsi, najazdu szwedzkiego i późniejszych wojen, klęsk żywiołowych, zaraz. Począwszy od okresu zaborów w słabo zaludnionych miastach zaczęło przybywać ludności żydowskiej.

W zakresie administracji kościelnej teren gminy Bodzanów należy nieprzerwanie od ostatniej ćwierci XI wieku do Diecezji Płockiej, archidiakonatu płockiego. Na Mazowszu sieć parafialna kształtowała się od wieku XII, a zdecydowana większość parafii powstała do połowy XV w. Najpierw parafie powstawały przy grodach książęcych i kasztelańskich, a potem w większych ośrodkach osadnictwa wiejskiego. Dwie parafie na terenie Gminy – Bodzanów i Łętowo, były erygowane w pierwszym okresie - obie istnieją już w wieku XIII. Parafie w Miszewie Murowanym (XIV) i Miszewku Garwackim (XV – dziś nieistniejąca) powstały w okresie późniejszym. W roku 1693, dzięki biskupowi płockiemu Andrzejowi Załuskiemu powstał Dekanat Bodzanowski, zlikwidowany w 1864 w ramach reformy administracji kościelnej po powstaniu styczniowym. Bodzanów włączono wówczas do dekanatu wyszogrodzkiego. Stan ten trwał do roku 1964, gdy Dekanat Bodzanowski został przywrócony przez biskupa Jana Wosińskiego

Teren Gminy cechuje się dużą, jak na Mazowsze, ilością dawnej własności kościelnej. Do własności kościelnych, stojących od średniowiecza pod względem ekonomicznym najwyżej, należą na terenie Gminy: Bodzanów, Chodkowo, Mąkolin, Gąsewo, Gromice, Karwowo Duchowne, Łętowo, Reczyn, Niesłuchowo, dawne Olszamowo i Osmolinek. Ich gospodarka, jak na ówczesne czasy, była prowadzona w sposób wzorowy. Pod koniec XVIII wieku dobra te zostały przez Rząd pruski sekularyzowane. Centrum dóbr koscielnych stanowił Mąkolin, z dworem biskupim już w XIV wieku.

Pod względem ekonomicznym o wiele niżej od własności kościelnych stały posiadłości szlacheckie – wszystkie pozostałe historyczne miejscowości gminy, w tym najstarsze: Białobrzegi, Cieśle, Kanigowo, Leksyn. Na Mazowszu przeważają dwory murowane, pochodzące najczęściej z XIX wieku. Cechą charakterystyczną dla terenu Mazowsza, wyróżniającą ją od innych historycznych dzielnic, jest brak wielkich rezydencji magnackich i występowanie siedzib średnio zamożnej szlachty – niewielkich i skromnych. Przyczyną takiego stanu była rozdrobniona struktura własności ziemskiej. Właściciele niewielkich majątków chętnie pełnili intratne funkcje publiczne - tak w Płocku, jak i w Wyszogrodzie. Grupę dworów na terenie Gminy reprezentują dziś obiekty: w Borowicach, Miszewie Murowanym i Felicjanowie, Cieślach i Kanigowie.

Najważniejszym szlakiem handlowym zawsze była Wisła, umożliwiająca wywóz znacznych ilości drewna i zboża. Wzdłuż jej prawego brzegu biegła ważna arteria handlowa, jedna z najstarszych na ziemiach polskich - droga toruńsko – włodzimierska (ciągnąca się wzdłuż Wisły od Bobrownik przez Płock i Wyszogród i dalej przez Zakroczym na Ruś – skrót drogi łączącej Bizancjum ze Skandynawią), przebiegająca przez teren obecnej gminy i mająca wpływ na kondycję ekonomiczną tego terenu, zwłaszcza w wiekach XIII – XIV. Wśród dróg lądowych najważniejsze były gościńce – drogi publiczne. Źródła pisane wspominają w latach 1414-25 gościniec z Płocka do Wyszogrodu i dalej, biegnący na terenie Gminy przez Miszewo Murowane, Niesłuchowo, Olszamowo, Bodzanów, Raczyno, Gałki. Drugi, mniej ważny z Płocka do Wyszogrodu biegł przez Pepłowo, Miszewo Garwackie, Bodzanów, na Małą Wieś i Orszymowo. Co najmniej od początku XVI wieku istniał gościniec z Bodzanowa do Płońska.

Duży wpływ na osadnictwo na terenie Gminy miał mały, 30-to kilometrowy prawy dopływ Wisły – Mołtawa (dawniej: Mołtowa, Mutawa, Mułtawa). Budowano nad nią kościoły parafialne – Bodzanów i Łętowo oraz filialny w Kępie Polskiej. Rzeka posiada dość duży spadek, woda płynie szybko, w niektórych miejscach wyrzeźbiła głębokie jary – najbardziej malowniczy pod Cieślami. Powstawały nad nią i jej dopływami młyny – już w XV wieku istniały w Chodkowie, Makolinie i Osmolinku, w XVI w dawnym Olszamowie i Gąsewie, późniejsze – w Bodzanowie, Stanowie i Miszewku Garwackim.

3. Wykaz zabytków i miejsc atrakcyjnych turystycznie:

 • Kościół z XIV/ XV w Bodzanowie. Pierwszy kościół został zbudowany prawdopodobnie na przełomie XII/XIII wieku. Pierwsza wzmianka pisana o kościele – rok 1325. Istniejący do dziś kościół wzniesiono prawdopodobnie w XV wieku, za probostwa Ścibora z Bielska (od 1420) – kanonika płockiego, administratora diecezji po śmierci biskupa płockiego Stanisława.
 • Kościół późnogotycki w Miszewie Murowanym. Niektórzy badacze datują powstanie parafii na koniec XIV w. Inni twierdzą, że parafię założył po 1440 roku dziedzic Miszewa - Jan herbu Lubicz, cześnik płocki, wraz ze stryjem Jakubem - prepozytem kapituły katedralnej. Świątynia była dokładną repliką kościoła parafialnego w Gosławicach, woj. konińskie, (pochodzącego z 1418 - 1426 roku).
 • Kościół murowany w Kępie Polskiej z 1785 roku, stanowiący serce miejscowości. Wyposażenie neobarokowe. Nagrobki Nakwaskich -klasycystyczne. Obok kościoła stoją: drewniana dzwonnica wystawiona w roku 1897, oraz drewniana kaplica.
 • Kościół drewniany w Łętowie z 1764 roku. Pierwsza pisana wzmianka o kościele – rok 1333. W 1444 Bolesław IV księże mazowiecki nadaje wsi prawo niemieckie. Kolejny kościół zbudował w 1568 opat i oficjał płocki Paweł Kalecki. Przebudowany w 1779 przez dodanie kamiennej podmurówki. W 1827 Łętowo to własność rządową.
 • Kościół w Pepłowie z 1907 roku.
 • Dworek w Pepłowie zbudowany w XIX wieku w charakterze willi szwajcarskiej, murowany z cegły, otynkowany, na podmurówce z granitu, z narożami boniowanymi, parterowy, na planie kwadratu, siedmioosiowy, od frontu ryzalit poprzedzony gankiem o czterech kolumnach i tarasem na piętrze, osłonięty dachem, dach czterospadowy.
 • Dworek murowany w Borowicach wzniesiony na przełomie XIX / XX w.. Dworek neoklasyczny, murowany z cegły, otynkowany, na kamiennej podmurówce, parterowy, dziewięcioosiowy. Od frontu ganek o dwóch kolumnach toskańskich i dwóch filarach.
 • Dworek w Miszewie Murowanym wybudowany prawdopodobnie w 1 ćwierci XX w. dla Lasockiego.
 • Młyn w Gąsewie z 1919 r., dom młynarza z 1922 r., obora murowana z 1885 r.
 • Klasztor w Felicjanowie zakonu Mariawitów: dawny dwór murowany, 4 ćwierć XIX; budynek klasztorny, 1905; budynek zarządcy folwarku, początek XX; park krajobrazowy, koniec XIX.
  Dworek w Rączynie z początku XX w.

4. Wykaz miejsc noclegowych, gospodarstw agroturystycznych:

 • „Zajazd u Janusza”, Cieśle przy trasie Warszawa – Płock, tel. (24) 260 76 88
 • Motel „Rene”, Nowy Rączyn 16, przy trasie Warszawa – Płock, tel. (24) 260 70 02
 • Gospodarstwo agroturystyczne „Ev-Jack” E.J. Gajewscy, Białobrzegi, tel. 792 609 002
 • Gospodarstwo agroturystyczne „Dwór w Borowicach” L. Wierzbińska, Borowice, tel. (24) 604 360 856

5. Wykaz stacji paliw i lokali gastronomicznych:

 • Stacja paliw Orlen, Cieśle, tel. (24) 260 75 63
 • Stacja paliw Chodkowo Działki, ul. Wyszogrodzka 18, tel. (24) 260 70 19
 • Auto – Gaz Nowe Miszewo, tel. (24) 260 65 16
 • Auto – Gaz Bodzanów, ul. Głowackiego, tel. (24) 260 73 16
 • Stacja paliw „Aniram” Nowe Miszewo, ul. Wschodnia
 • „Zajazd u Janusza” oraz stacja paliw, Cieśle przy trasie Warszawa – Płock, tel. 511 943 980
 • Motel „Rene”, Nowy Rączyn 16, przy trasie Warszawa – Płock, tel. (24) 260 70 02
 • Pizzeria „Stefanella” Białobrzegi, tel. 604 497 821
 • Pizzeria „Pokusa” Miszewo Murowane, ul. Południowa 4
 • Bar „Drewutnia” Miszewo Murowane, tel. (24) 260 62 79
 • Bar, Elżbieta Golacik, Białobrzegi, ul. Klonowa 2
 • Bar, Halina Kulińska, Bodzanów, ul. Kościuszki 5
 • Bar, Stefan Chojnacki, Nowe Miszewo, ul. Kalinowa 1
 • Bar, Ryszard Kurek, Borowice 25

6. Wykaz działających na terenie organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne):

 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Gniazdo" Chodkowo, tel. (24) 260 79 08
 • Stowarzyszenie "Twoja Gmina" w Bodzanowie, tel.(24) 260 70 16
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo "Nasza Szkoła", tel. (24) 260 66 67
 • Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Solaris" Bodzanów, tel. (24) 260 70 06 w. 37
 • Ludowy Klub Sportowy "Huragan" Chodkowo-Działki, tel. 502 430 609
 • Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" w Nowym Miszewie, tel. (24) 260 66 61
 • LKS "Wisła" Kępa Polska, tel. (24) 260-60-28
 • LKS "Relax" Nowe Miszewo, ul. Szkolna 2
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie, tel. (24) 260 72 33
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkolinie, tel. (24) 260 75 56
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Niesłuchowie, tel. (24) 260 62 07
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciejewie, tel. (24) 260 70 15
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kanigowie, tel. 694 550 730
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej, tel. (24) 260 65 99
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Reczynie, tel. (24) 260 70 70
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gromnicach, tel. (24) 265 25 13

7. Wykaz jednostek oświatowych, bibliotek:

 • Biblioteka Publiczna w Bodzanowie, tel. (24) 260 72 57
 • Biblioteka Publiczna w Nowym Miszewie, tel. (24) 260 70 13
 • Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie, tel. (24) 260 66 61
 • Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie, tel. (24) 260 78 24
 • Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, tel. (24) 260 70 17
 • Szkoła Podstawowa w Cieślach, tel. (24) 260 77 05
 • Szkoła Podstawowa Nowym Miszewie, tel. (24) 260 60 17
 • Szkoła Podstawowa w Łętowie, tel. (24) 260 70 30
 • Szkoła Niepubliczna w Kanigowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo "Nasza Szkoła" Nowe Kanigowo 17

8. Wykaz obiektów sportowych (boiska, hale sportowe, baseny):

 • Boiska przyszkolna w Nowym Miszewie, Cieślach, Nowe Kanigowo, Łętowi, Bodzanowie,
 • Boiska przy klubach sportowych w Nowum Miszewie oraz Bodzanowie,
 • Hala sportowa w Nowym Miszewie.

9. Inne atrakcje turystyczne (ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, zbiorniki wodne, miejsca dla wędkarzy itp.):

 • Wzdłuż prawego brzegu Wisły został wytyczony niebieski szlak turystyczny im. Władysława Broniewskiego, który ma na celu ukazanie walorów turystycznych tego regionu.
 • Szlak zielony im. Św. Huberta.
 • Organizowany co roku przez PTTK w Płocku Rajd pieszy, którego trasa kończy się na terenie Domu Pomocy Społecznej wMiszewie Murowanym.
 • Zagajniki porastające jar rzeki Mołtawy kryją rzadkie gatunki drzew i zwierząt. Można tu spotkać między innymi czaple i bobry.
 • Na terenie podworskiego parku otaczającego budynek szkoły w Cieślach, urządzono ścieżkę przyrodniczo sportową z licznymi starymi drzewami, stawami w stanie naturalnym z głazami narzutowymi i licznymi tarasami widokowymi.
 • Zbiorniki wodne i miejsca dla wędkarzy to linia brzegowa rzeki Wisły w miejscowościach Białobrzegi Białobrzegi Kępa Polska a także rzeka Motława przepływająca przez gminę Bodzanów.

10. Informacje na tematy dostępu do Internetu:

W gminie Bodzanów zakończyła się realizacja Programu „Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e–VITA II”, finansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. W wyniku wspólnej inicjatywy fundacji i lokalnego samorządu zbudowano sieć szkieletową, która drogą radiową dostarczy sygnał Internetu mieszkańcom miejscowości Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Stanowo. W ramach dotacji utworzono Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PPD) w Bodzanowie, który umożliwia dostęp do internetu mieszkańcom nie posiadającym własnych komputerów. Ponadto dostęp do Internetu istnieje w kilku świetlicach wiejskich na terenie gminy.

 

 

Gminy partnerskie 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Z prac Zarządu LGD
 • Mała Wieś
 • Z prac Zarządu LGD
 • Bodzanów
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Spotkania członków LGD

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.