logau

Operacja, której celem jest wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" zaprasza do zapoznania się z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa LGD „Razem dla Rozwoju” na lata 2023-2027.
Projekt LSR dostępny będzie w Biurze LGD do dnia 2 czerwca 2023 r. do godziny 1500.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Razem dla Rozwoju na lata 2023-2027 jest zgodna i komplementarna z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla. W celu zobrazowania zależności pomiędzy Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Razem dla Rozwoju” na lata 2023-2027 a dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, w rozdziale opracowano matryce spójności celów LSR z priorytetami, celami i kierunkami interwencji zawartymi w nadrzędnych dokumentach strategicznych (czytaj dalej).

W wyniku analizy potrzeb i potencjału obszaru LSR podsumowanej spójną analizą SWOT całego obszaru wskazać należy, iż obszar partnerstwa LGD Razem dla rozwoju jest obszarem o dużym potencjale przyrodniczo – turystycznym, który doświadcza negatywnych procesów demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa i posiada niewykorzystane zasoby społeczno - kulturowe.

W wyniku analizy problemowej potrzeb rozwojowych i potencjałów obszaru wdrażania LSR (problemy) wyznaczono najważniejsze wyzwania stojące przez LGD (cele) oraz grupy docelowe istotne dla realizacji LSR. Obszar LGD boryka się z problemami horyzontalnymi dotykającymi wielu gmin wiejskich na Mazowszu, zwłaszcza tych o rolniczym charakterze. Problemy te dotyczą depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa, kwestii środowiskowo - energetycznych, poprawy stanu infrastruktury i rozwijania przedsiębiorczości. Aby je zminimalizować skoncentrowano się na trzech obszarach, w których interwencja powinna przynieść największe efekty w odniesieniu do nakładów (czytaj dalej)

Uwagi należy składać osobiście w biurze LGD lub na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 maja br. do godz. 14:00. 

Szanowni mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju". Przed nami nowy okres programowania. Rozpoczynamy więc prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.......(czytaj dalej)

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno - informacyjnego w biurze LGD "Razem dla Rozwoju". Serdecznie zapraszamy do udziału w indywidualnych konsultacjach, których przedmiotem będzie opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, do dnia 5 kwietnia 2023 r. w godzinach od 1000 do 1400 osobiście lub telefonicznie pod numerami tel. 575 225 871, 575 225 873. Zachęcamy również do wypełnienia anonimowych ankiet, które pozwolą zdiagnozować potrzeby oraz nowe kierunki rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju" na lata 2023 - 2027. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach (ankieta) (ankieta dla uczniów szkół średnich) można złożyć osobiście w biurze LGD lub elektronicznie (https://docs.google.com/forms/d/1RrKaszMYYoBdstcikmGZEdYnA_vXMzYEz8JUnTQVKOc/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=6419a6d6)(https://docs.google.com/forms/d/13i3uh3pBDJt2FBTBupQv9Tx2n1VXzMe8u9goJabC0vs/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=6419ab40 - dla uczniów szkół średnichdo dnia 5 kwietnia 2023 r.

Szanowni mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka anonimowych pytań, które wykorzystamy podczas opracowywania nowej strategii rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania (ankieta)

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Wyciąg z PS dot. LEADER

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań pobierz 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  • Radzanowo
  • Spotkania członków LGD
  • Mała Wieś
  • Radzanowo
  • Bodzanów
  • Radzanowo
  • Mała Wieś
  • Bodzanów
  • Bodzanów
  • Spotkania członków LGD

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.