Partnerstwo Razem dla Rozwoju powstało w wyniku projektu Razem dla rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach tzw. Programu Pilotażowego Leader+ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o środki Uni Europejskiej i Rządu RP i stanowiącego wstęp do realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej w Polsce.
 
Celem projektu było stymulowanie, inwentaryzacja i wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, administracyjnie należących do gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo, a geograficznie obejmujących zlewnię rzeki Mołtawy i fragment doliny Wisły – Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cel ten był realizowany zgodnie z filozofią i metodologią Inicjatywy Wspólnotowej Leader+ poprzez:
 • mobilizację ludności trzech gmin do aktywnego udziału w procesie rozwoju i promocji obszarów wiejskich;
 • utworzenie Lokalnej Grupy Działania z udziałem zarówno przedstawicieli trzech samorządów lokalnych, aktywnych organizacji na polu rozwoju lokalnego, jak również aktywnych i kreatywnych mieszkańców trzech gmin;
 • inwentaryzację potrzeb mieszkańców trzech gmin oraz stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tych gmin.
 
Zrealizowane w ramach projektu działania objęły m.in.:
 
■ przeprowadzenie konkursu „Bądź wizjonerem” obejmującego:
 
a) ankietę „Jaka wieś jutra?” - wśród grup mieszkańców: rolników, przedsiębiorców, pracowników sfery budżetowej, członków lokalnych stowarzyszeń, bezrobotnych, gospodyń domowych, określającą, jakim chcieliby oni widzieć swoje miejsce życia i co ich zdaniem należy zrobić, by to osiągnąć;
b) konkurs na esej (dla gimnazjów) oraz plastyczny (dla szkół podstawowych) Moja gmina za 10 lat, pozwalający na identyfikację najbardziej zaangażowanych i kreatywnych młodych przedstawicieli społeczności lokalnej;
 
■ szkolenia dla wybranych aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej w zakresie: rozwoju i promocji przedsiębiorczości, aktywnych form zwalczania bezrobocia, zasad zrównoważonego rozwoju lokalnego (uwzględniającego walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe), rozwoju turystyki kwalifikowanej i agroturystyki, przygotowywania i zarządzania projektami oraz innych tematów;
 
■ przeprowadzenie warsztatów stanowiących rozwinięcie wyników konkursu Bądź wizjonerem oraz wykorzystujących wiedzę nabytą w trakcie szkoleń;
 
■ ukonstytuowanie się Lokalnej Grupy Działania (LGD) spośród uczestników konkursu, szkoleń i warsztatów;
 
■ inwentaryzację przez LGD potencjału rozwojowego, lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju i barier dla rozwoju gmin;
 
■ opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich Partnerstwa;
 
Opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dokumentem, w oparciu o który społeczności lokalne będą mogły inicjować, realizować i wspierać działania realizujące potrzeby rozwojowe każdej z gmin i całego ich wspólnego terytorium. Odnosi się ona do takich kwestii jak:
 • zastosowanie nowych informacji, know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich,
 • poprawa jakości życia na terenach wiejskich,
 • wykorzystanie zasobów ludzkich, naturalnych i kulturowych gmin dla ich bardziej zróżnicowanego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego;
■ działania promujące ZSROW, adresowane do mieszkańców gmin oraz władz powiatowych i wojewódzkich.
 
Konferencja podsumowująca I etap projektuMłodzi laureaci konkursu plastycznego w jakże przyjemnej chwili wręczania nagród

 

Młodzi laureaci konkursu plastycznego w jakże przyjemnej chwili wręczania nagród
Obszar projektu objął trzy gminy powiatu płockiego, województwa mazowieckiego: Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo. Są to sąsiadujące ze sobą gminy, tworzące zwarty obszar w środkowo-wschodniej części powiatu płockiego o wspólnych cechach:
 
są to gminy typowo wiejskie – na ich obszarze brak jest miast;
 
są to gminy niewielkie - o relatywnie małej liczbie ludności – w sumie 21 721 mieszkańców, a jednocześnie dość gęsto zaludnione, co powoduje relatywnie silną antropopresję na środowisko naturalne;
 
● są to gminy rolnicze, brak jest w nich większych przedsiębiorstw usługowo-produkcyjnych;
 
● wszystkie trzy gminy znajdują się w strefie oddziaływania Płocka, co z jednej strony zwiększa ich mieszkańcom możliwości zatrudnienia, ale z drugiej stanowi negatywny bodziec dla rozwoju lokalnego (ze względu na wyrwanie wielu mieszkańców z ich środowiska i konkurencyjną dla lokalnych firm/instytucji ofertę gospodarczą i kulturalną ze strony firm/instytucji płockich);
 
● obszar tych trzech gmin stanowi w sumie 100% powierzchni zlewni rzeki Mołtawy, wspólnego i najistotniejszego, poza doliną Wisły w gminie Bodzanów, elementu ich środowiska naturalnego, o istotnych w skali powiatu walorach przyrodniczych.
 
Wszystkie trzy gminy łączy wspólna historia, m.in.:
 • przynależność ich ziem do historycznego Mazowsza Płockiego;
 • wspólny udział w walkach o niepodległość Polski, w tym w:
 • Powstaniu Styczniowym,
 • Wojnie Polsko – Bolszewickiej 1920 roku – pułk kawalerii, w którego szeregach znajdowali się mieszkańcy dzisiejszych gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo uczestniczył w m.in. w „Bitwie pod Górą”.
Łączy je także zbliżona struktura społeczna, z dużym udziałem społeczności rolniczej i wzrastającym udziałem i znaczeniem napływowej ludności pochodzenia miejskiego.
 
Najistotniejszymi powodami dla wspólnych działań mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich były:
 • wspólne cechy społeczno-ekonomiczne trzech gmin i wynikające z nich wspólne problemy związane z ich rozwojem;
 • ograniczony obszar i zasoby gmin wymuszające koordynację działań inwestycyjnych o charakterze przestrzennym;
 • wspólne sąsiedztwo aglomeracji płockiej (ok.150 tysięcy mieszkańców) i wynikające z niego możliwości gospodarcze;
 • dominacja dynamicznego rozwoju aglomeracji płockiej nad społeczno-ekonomicznym rozwojem trzech gmin;
 • zlewnia rzeki Mołtawy jako łącznik ekologiczny;
 • wspólna świadomość konieczności zachowania i kreatywnego wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Opracowanie wspólnej strategii miało pozwolić na integrację społeczności trzech gmin wokół wspólnych celów i wobec wspólnych zagrożeń, optymalizację wykorzystania ograniczonych zasobów i uzyskanie efektu synergii, a tym samym intensyfikację procesu rozwoju trzech gmin oraz na uniknięcie konfliktowych kierunków rozwoju sąsiadujących ze sobą gmin, znoszących pozytywne efekty działań prorozwojowych sąsiada lub wręcz szkodliwych dla niego.
Było ono praktycznym ćwiczeniem procesów demokratycznych (identyfikacja i uzgadnianie wspólnych interesów i działań, negocjowanie konfliktów) na poziomie ponadlokalnym.

W szkoleniach brali udział reprezentanci wszystkich pokoleńLeaderowe warsztaty: praca na planie zagospodarowana przestrzennego

Jednym z efektów projektu Razem dla rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego było ukonstytuowanie się Lokalnej Grupy Działania, wyłonionej spośród uczestników konkursu, szkoleń i warsztatów (lokalne partnerstwo publiczno – prywatne) oraz innych istotnych dla rozwoju obszaru LGD osób. Tak jak to zostało na wstępie powiedziane, w wyniku lokalnego rozgłosu, jaki uzyskał projekt, udział w LGD zadeklarowali też przedstawiciele dwóch graniczących gmin powiatu płockiego, dzielących cechy trzech pierwszych, czyli Małej Wsi i Wyszogrodu.
 
Lokalna Grupa Działania ukonstytuowała się w formie stowarzyszenia na spotkaniu założycielskim w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w dniu 17 marca 2006 roku. W wyniku głosowania, spośród kilku zgłoszonych propozycji, uczestnicy spotkania wybrali dla niej nazwę Razem dla Rozwoju, jako nawiązującą do projektu, który dał jej początek oraz trafnie oddającą ideę, która była powodem jej powstania.

Jedno z głosowań na zebraniu założycielskim Lokalnej Grupy Działania Razem dla RozwojuRodzinne zdjęcie członków-założycieli Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju

Galeria

Przejdź do galerii

 

Historia powstania

Partnerstwo Razem dla Rozwoju powstało w wyniku projektu Razem dla rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach tzw. Programu Pilotażowego Leader+ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o środki Uni Europejskiej i Rządu RP i stanowiącego wstęp do realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej w Polsce.

Dowiedz się więcej

Radzanowo
 • Radzanowo
Bodzanów
 • Bodzanów
Spotkania członków LGD
 • Spotkania członków LGD
Radzanowo
 • Radzanowo
Radzanowo
 • Radzanowo
Mała Wieś
 • Mała Wieś
Mała Wieś
 • Mała Wieś
Bodzanów
 • Bodzanów
Wyszogród
 • Wyszogród

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.