1. Karta oceny zgodności z LSR (pobierz)
 2. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy (pobierz)
 3. Kryteria w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (pobierz)
 4. Kryteria w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (pobierz)
 5. Kryteria w zakresie SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE PODEJMOWANIE I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ(pobierz)
 6. Kryteria wyboru operacji w pozostałych przedsięwzięciach (pobierz)
 7. Procedura oceny i wyboru operacji (pobierz)
 8. Procedura ustalania i zmiany kryteriów (pobierz)
 9. Deklaracja bezstronności i poufności (pobierz)
 10. ANKIETA MONITORUJĄCA (pobierz)
 11. Klauzula informacyjna (pobierz)

Uwaga!

Wnioskodawcy/Beneficjenci na etapie wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność zobowiązani są do przedstawienia klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych osób występujących w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Wzór dokumentu dotyczącego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2 (oświadczenie zawierające klauzule informacyjne i klauzule zgód).

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz w pozostałych przedsięwzięciach

Wersja 5z - obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf, 0,99 MB) - wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf, 697 KB) – wersja 5z – otwórz 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx, 344 KB) - wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx, 189 KB) – wersja 5z – otwórz

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

(wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

wersja 5z: - wersja 5z (*.pdf, 794 KB) – otwórz

(wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. - otwórz

(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r. - otwórz

(wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

3) Biznesplan

Wersja 5z - obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

 • Biznesplan (.docx, 132 KB) – otwórz
 • Biznesplan (.pdf, 502 KB) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx, 124 KB) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf, 515 KB) – otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel, 29 KB) – otwórz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel, 30 KB) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf, 716 KB) – otwórz

(wersja 3z) - obowiązująca od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

(wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)- otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

(wersja 4z)

 • Oświadczenie (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (.excel) – otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

(wersja 9z) obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf, 586 KB) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf, 128 KB) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf, 86 KB) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf, 246 KB) – otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf, 315 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 5 – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (.pdf, 183 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf, 222 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf, 217 KB)  – otwórz
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf, 217 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf, 218 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf, 175 KB) – otwórz

(wersja 7z) obowiązuje od 11 czerwca 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 5 – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

(wersja 6z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

(wersja 5z) obowiązuje od 20 lipca 2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

(wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

(wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz   

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta 19.2 v 2z (.docx, 30 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (.xls, 31 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.docx, 30 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (.docx, 33 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku (.docx, 33 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku (.docx, 34 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka (.docx, 34 KB) - otwórz

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

9) Formularz wniosku o płatność

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Informujemy, że wszystkie sprawy dla których rozpoczął się już proces płatności (tj. złożony został wniosek o płatność pierwszej transzy/płatności pośredniej) i przewiduje się złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy/płatności końcowej, obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 4z.

Jednocześnie w sytuacji, gdy w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.

(wersja 5z) obowiązuje od 4.07.2022 r., gdy w danej sprawie nie rozpoczął się proces płatności

 • Wniosek o płatność (.pdf, 479 KB) - wersja 5z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf, 199 KB) – wersja 5z -  otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel, 164 KB) - wersja 5z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx, 74 KB) – wersja 5z -  otwórz

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

(wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 5z) obowiązuje od 4.07.2022 r. (pdf., 985 KB) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx, 29 KB) - otwórz 

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r. otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

(wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4.05.2017 r.otwórz 

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - otwórz 
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy


wersja 5z - obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf, 733 KB) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx, 195 KB) – otwórz

 2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

wersja 5z:

wersja 5z (.pdf, 509 KB) – otwórz

 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 (*.pdf, 200 KB) - otwórz

wersja 4z

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)WoPP​_19​_2​_P​_4z.xlsx0.18MB
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf0.66MB
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)IW​_WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf0.53MB

3) Biznesplan

wersja 5z:

 • Biznesplan (*.pdf, 477 KB) – otwórz 
 • Biznesplan (*.docx, 129 KB) – otwórz 
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx, 28 KB) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (*pdf, 704 KB) - otwórz

wersja 4z

Biznesplan (wersja 4z)BP​_19​_2​_P​_4z.pdf0.50MB
Biznesplan (wersja 4z)BP​_19​_2​_P​_4z.docx0.12MB
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx0.03MB
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf0.71MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

wersja 6z - obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy 6z (.pdf, 439 KB) -otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf, 503 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf, 113 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf, 198 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf, 223 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej(.pdf, 218 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.pdf, 176 KB) otwórz   

wersja 5z

Umowa o przyznaniu pomocy 5zUmowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf0.89MB
Załącznik nr 1 Biznesplan 4zUmowa​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_1​_BP.pdf0.84MB
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnychUmowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_2​_WykazDzialek​_20201221.pdf0.24MB
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacjiUmowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_3​_IMBP​_IPRO​_20201221.pdf0.42MB
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowyUmowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_4​_OswOwyrZgody.pdf0.53MB
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowejUmowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_5​_OswMalz.pdf0.53MB
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowychUmowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_6​_RODO.pdf0.51MB

5) Formularz wniosku o płatność 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Informujemy, że wszystkie sprawy dla których rozpoczął się już proces płatności (tj. złożony został wniosek o płatność pierwszej transzy/płatności pośredniej) i przewiduje się złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy/płatności końcowej, obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 4z.

Jednocześnie w sytuacji, gdy w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.

(wersja 5z) obowiązuje od 4.07.2022 r., gdy w danej sprawie nie rozpoczął się proces płatności

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 5z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 5z- otwórz

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  wersja 5z - obowiązuje od 4.07.2022 r.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)  - otwórz

wersja 4z obowiązuje od 6.06.2019 r., gdy w danej sprawie rozpoczął się proces płatności

Wniosek o płatność wersja 4zWoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf0.46MB
Wniosek o płatność wersja 4zWoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx0.11MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćIW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf1.21MB
Załącznik nr 2​_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowejWoP​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_2​_WF​_20190530.xlsx0.04MB
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji BiznesplanuWoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605​_(1).xlsx0.03MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanuIP​_WoP​_19​_2​_I​_P​_SRBP​_20190605.pdf0.40MB

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacjiIMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).pdf0.38MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacjiIMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx0.12MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacjiIMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf0.71MB

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSXWskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt6.37MB

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

(wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 • Generator Wniosku - otwórz

Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)

Uwaga! Generator zostanie wyłączony w dniu 21 lutego 2017 r. Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

(wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. - otwórz 

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - otwórz

(wersja 2z obowiązuje od 07.02.2017 r.) - otwórz

3) Biznesplan

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

(wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.- otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

Uwaga! wersja 5z: umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy 5z (.pdf) -otwórz
 • Załącznik 1 Biznesplan (*.pdf)-otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) -otwórz
 • Załącznik 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji –otwórz
 • Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy-otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej-otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowychotwórz   
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) -otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) -otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) -otwórz 

Uwaga! 30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy 4z (.pdf) - otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy 4z (.docx) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.excel) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

(wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność

Uwaga! 05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność w wersji 4z.

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

(wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 05.06.2019r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej -otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

(wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność zaktualizowana na dzień 31.05.2017 r. - otwórz
 • Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Bodzanów
 • Radzanowo
 • Spotkania członków LGD
 • Mała Wieś
 • Spotkania członków LGD

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.