Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

Ogłoszenie nr 1/2019 - Premie na założenie działalności gospodarczej  (pobierz)

Wnioski można składać od 04 marca 2019 r. do dnia 18 marca 2019 r. do godziny 1500.  Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

                                                                                                                                                                                                                15.02.2019 r.

Wspaniałych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia

a w Nowym 2019 Roku pasma sukcesów

i spełnienia wszystkich marzeń i planów

życzy

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Razem dla Rozwoju"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"

zaprasza na Festiwal ginących zawodów, który odbędzie się

w Wyszogrodzie - Rynek Starego Miasta w dniach 28-29 września 2018r.

Program Festiwalu

Szanowni Państwo

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo  i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 6 000 000,00 zł.

Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 4 741 603,24 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (1 972 867,00 zł), samorządy (2 111 903,24 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (656 833,00 zł).

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:

- aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;

- rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;

- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” czterokrotnie ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Stowarzyszenia oceniła 42 złożone wnioski o przyznanie pomocy. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisał 28 umów, z czego do dnia dzisiejszego ukończono 7 umów a środki finansowe zostały wypłacone. W trakcie oceny formalnej pozostają jeszcze 4 wnioski         .

A oto przykłady zrealizowanych inwestycji:

- Doposażenie wnętrza kościoła w ławki dla wiernych oraz obraz do ołtarza w Parafii p.w. Nawiedzenia Świętej Elżbiety przez NMP w Pepłowie, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego na kwotę 65 000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne na kwotę 297 622,20 zł;

- Rozwój usług instalacyjnych poprzez zakup maszyn: urządzenia przeciskowego, sprężarki przewoźnej śrubowej, wiertnicy do przewiertów i samochodu transportowego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy w istniejącej firmie na kwotę 122 517,00 zł;

- Fima szkoleniowa o profilu cukierniczym "Słodki Fach" na kwotę 100 000 zł;      

- Kwatery pracownicze najlepsze i jedyne na okolice na kwotę 100 000 zł;     

- Zakup wyposażenia do sklepu rolniczo-technicznego w celu podejmowania działalności gospodarczej na kwotę 100 000 zł;

- Budowa nowoczesnych technologii światłowodowych na kwotę 100 000 zł.

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.      

                                                                                                                                                                                                                         10.04.2019

                                                          ue                                logotypKSOW z napisem new                 prow

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

         „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

  

Realizacja operacji pn. „Razem dla innowacji” przyczyniać się będzie do transferu wiedzy w zakresie innowacji sprzedaży detalicznej produktów rolniczych wśród rolników popartej przykładami dobrych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich oraz rynkach lokalnych.

Głównym celem operacji jest wsparcie polskiego rolnictwa w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej poprzez pokazanie rolnikom stosowanych w Polsce i Europie rozwiązań.

Grupę docelową stanowić będą rolnicy mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego.

Liczebność grupy docelowej – 80 osób, w tym co najmniej połowa poniżej 35 roku życia

W ramach operacji zorganizowane i przeprowadzone będą:

Wyjazdy studyjne prezentujące dobre praktyki w zakresie współpracy rolników we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzedaży detalicznej bezpośredniej.

Publikacja podsumowująca realizację operacji umożliwi zebranie w jednym miejscu katalogu dobrych praktyk współpracy w sektorze rolnictwa i wdrażania innowacyjnych rozwiązań  w sprzedaży bezpośredniej.

Spot promujący dobre praktyki współpracy w sektorze rolnictwa oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych, który stanowi odpowiedź  na potrzeby współczesnego świata – wykorzystanie medium telewizji lokalnej to dotarcie do szerokiego grona osób zaangażowanych zarówno w kreowaniu rozwoju gospodarczego  na obszarach wiejskich jak również ostatecznych odbiorców oferowanych usług i produktów lokalnych na obszarach wiejskich.

Prezentacja dobrych praktyk wykreowanych w ramach realizacji operacji, zapewni osiągnięcie efektu kaskadowego tj. dotarcie do jeszcze większej grupy osób zaangażowanych w działania na rzecz aktywizacji gospodarczej i podejmowania współpracy w sektorze rolnictwa.

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

udział 80 osób w wyjazdach studyjnych mających na celu transfer wiedzy, dobrych praktyk oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W dłuższej perspektywie czasu realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

 • podniesienia świadomości mieszkańców obszarów wiejskich;

 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

 • podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Planowanym rezultatem działań będzie zwiększenie liczby mieszkańców obszarów wiejskich, w tym lokalnych rolników podejmujących realizację wspólnych inwestycji, korzystających  z zewnętrznych źródeł dofinansowania, restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja współpracy w sektorze rolnym. Zakłada się liczbę osób podejmujących wspólne inwestycje, korzystających ze środków zewnętrznych na dofinansowanie działalności rolniczej do 2023 roku na poziomie 15 osób – źródło danych sprawozdania monitorujące LGD.

Środki finansowe pochodzące z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stanowią istotne wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorców i rolników, w sposób bezpośredni oddziaływając na wyrównywanie panujących pomiędzy regionami dysproporcji rozwojowych, tym samym realizacja operacji pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

 

W dniu 10 sierpnia 2018 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju", na którym dokonano oceny wniosków grantowych złożonych w ramach przedsięwzięcia Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór wniosków odbywał się w dniach 02.07 – 16.07.2018 r. Limit dostępnych środków - 7 000,00 zł.

Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (pobierz)

Protokół (pobierz)

W dniu 20 sierpnia 2018 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju", na którym dokonano oceny wniosków grantowych złożonych w ramach przedsięwzięcia Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom, Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi  oraz Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków odbywał się w dniach 02.07 – 16.07.2018 r. Limit dostępnych środków: Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom - 40 000,00 zł, Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi - 60 000,00 zł oraz Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii - 33 000,00 zł

Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom (pobierz)

Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi (pobierz)

Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii (pobierz)

Protokół (pobierz)

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

Ogłoszenie nr 1/2018 - Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (pobierz)

Wnioski można składać od 02 lipca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. do godziny 1500.  Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

                                                                                                                                                                                                18.06.2018 r.

Stowarzyszenie LGD "Razem dla Rozwoju" zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkania szkoleniowo - doradcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, które odpowiadają  warunkom przyznania pomocy realizacji i rozliczania projektów z zakresu:

2.2.1.   Premie na założenie działalności gospodarczej

2.1.1.   Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 
Zainteresowanych zapraszamy:

    - w Małej Wsi 20 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

    - w Bulkowie 21 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

    - w Bodzanowie 22 listopada 2018 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 1,

    - w Wyszogrodzie 23 listopada 2018 roku o godzinie 1000 w małej Sali Bankietowej „Zamkowa” przy ulicy Rębowskiej 52,

    - w Radzanowie 26 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w Gminnym Centrum Informacji przy ulicy Szkolnej 3,

    - w Brochowie 27 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

    - w Młodzieszynie 28 listopada 2018 rokuo godzinie 1300 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.                  

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem dla Rozwoju”  z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 52 lok. 3,4,6.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Radzanowo
 • Z prac Zarządu LGD
 • Mała Wieś
 • Spotkania członków LGD
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś
 • Spotkania członków LGD
 • Mała Wieś
 • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.