W dniu 10 sierpnia 2018 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju", na którym dokonano oceny wniosków grantowych złożonych w ramach przedsięwzięcia Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór wniosków odbywał się w dniach 02.07 – 16.07.2018 r. Limit dostępnych środków - 7 000,00 zł.

Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (pobierz)

Protokół (pobierz)

W dniu 20 sierpnia 2018 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju", na którym dokonano oceny wniosków grantowych złożonych w ramach przedsięwzięcia Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom, Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi  oraz Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków odbywał się w dniach 02.07 – 16.07.2018 r. Limit dostępnych środków: Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom - 40 000,00 zł, Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi - 60 000,00 zł oraz Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii - 33 000,00 zł

Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom (pobierz)

Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi (pobierz)

Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii (pobierz)

Protokół (pobierz)

 

Stowarzyszenie LGD "Razem dla Rozwoju" zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkania szkoleniowo - doradcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, które odpowiadają  warunkom przyznania pomocy realizacji i rozliczania projektów z zakresu:

2.2.1.   Premie na założenie działalności gospodarczej

2.1.1.   Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 
Zainteresowanych zapraszamy:

    - w Małej Wsi 20 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

    - w Bulkowie 21 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

    - w Bodzanowie 22 listopada 2018 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 1,

    - w Wyszogrodzie 23 listopada 2018 roku o godzinie 1000 w małej Sali Bankietowej „Zamkowa” przy ulicy Rębowskiej 52,

    - w Radzanowie 26 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w Gminnym Centrum Informacji przy ulicy Szkolnej 3,

    - w Brochowie 27 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

    - w Młodzieszynie 28 listopada 2018 rokuo godzinie 1300 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.                  

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem dla Rozwoju”  z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 52 lok. 3,4,6. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 

Ogłoszenie nr 1/2018/G - Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom (pobierz)

Generator wniosku do ogłoszenia nr 1/2018/G - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d176bfab27bf2784&&b=d4cdd76a40051d14d606a1b19b4c6861

Ogłoszenie nr 2/2018/G - Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi (pobierz

Generator wniosku do ogłoszenia nr 2/2018/G - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=5401f7b451dc3d38&&b=d4cdd76a40051d14d606a1b19b4c6861

Ogłoszenie nr 3/2018/G - Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii (pobierz)

Generator wniosku do ogłoszenia nr 3/2018/G - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e35c6f9fbb6e862f&&b=d4cdd76a40051d14d606a1b19b4c6861

Wnioski można składać od 02 lipca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. do godziny 1500. Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego poprzez generatory wniosków dostępne powyżej oraz w zakładce "Projekty grantowe", w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) wraz z wymaganymi załącznikami oraz w formie dokumentu elektronicznego na nośniku CD jako załącznik do formy papierowej, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

                                                                                                                                                                                                                         18.06.2018 r.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"

zaprasza na Festiwal ginących zawodów, który odbędzie się

w Wyszogrodzie - Rynek Starego Miasta w dniach 28-29 września 2018r.

Program Festiwalu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju”

ma zaszczyt zaprosić na wspaniałą wycieczkę integracyjno-krajoznawczą

po Kujawach i Pomorzu Zachodnim

w dniach 14-16 września 2018 roku 

Program wycieczki

 

                                                          ue                                logotypKSOW z napisem new                 prow

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

         „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

  

Realizacja operacji pn. „Razem dla innowacji” przyczyniać się będzie do transferu wiedzy w zakresie innowacji sprzedaży detalicznej produktów rolniczych wśród rolników popartej przykładami dobrych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich oraz rynkach lokalnych.

Głównym celem operacji jest wsparcie polskiego rolnictwa w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej poprzez pokazanie rolnikom stosowanych w Polsce i Europie rozwiązań.

Grupę docelową stanowić będą rolnicy mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego.

Liczebność grupy docelowej – 80 osób, w tym co najmniej połowa poniżej 35 roku życia

W ramach operacji zorganizowane i przeprowadzone będą:

Wyjazdy studyjne prezentujące dobre praktyki w zakresie współpracy rolników we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzedaży detalicznej bezpośredniej.

Publikacja podsumowująca realizację operacji umożliwi zebranie w jednym miejscu katalogu dobrych praktyk współpracy w sektorze rolnictwa i wdrażania innowacyjnych rozwiązań  w sprzedaży bezpośredniej.

Spot promujący dobre praktyki współpracy w sektorze rolnictwa oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych, który stanowi odpowiedź  na potrzeby współczesnego świata – wykorzystanie medium telewizji lokalnej to dotarcie do szerokiego grona osób zaangażowanych zarówno w kreowaniu rozwoju gospodarczego  na obszarach wiejskich jak również ostatecznych odbiorców oferowanych usług i produktów lokalnych na obszarach wiejskich.

Prezentacja dobrych praktyk wykreowanych w ramach realizacji operacji, zapewni osiągnięcie efektu kaskadowego tj. dotarcie do jeszcze większej grupy osób zaangażowanych w działania na rzecz aktywizacji gospodarczej i podejmowania współpracy w sektorze rolnictwa.

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

udział 80 osób w wyjazdach studyjnych mających na celu transfer wiedzy, dobrych praktyk oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W dłuższej perspektywie czasu realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

 • podniesienia świadomości mieszkańców obszarów wiejskich;

 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

 • podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Planowanym rezultatem działań będzie zwiększenie liczby mieszkańców obszarów wiejskich, w tym lokalnych rolników podejmujących realizację wspólnych inwestycji, korzystających  z zewnętrznych źródeł dofinansowania, restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja współpracy w sektorze rolnym. Zakłada się liczbę osób podejmujących wspólne inwestycje, korzystających ze środków zewnętrznych na dofinansowanie działalności rolniczej do 2023 roku na poziomie 15 osób – źródło danych sprawozdania monitorujące LGD.

Środki finansowe pochodzące z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stanowią istotne wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorców i rolników, w sposób bezpośredni oddziaływając na wyrównywanie panujących pomiędzy regionami dysproporcji rozwojowych, tym samym realizacja operacji pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

Ogłoszenie nr 1/2018 - Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (pobierz)

Wnioski można składać od 02 lipca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. do godziny 1500.  Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

                                                                                                                                                                                                18.06.2018 r. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś
 • Z prac Zarządu LGD
 • Mała Wieś
 • Bodzanów
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś
 • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.